BIOGRAM (for English scroll down)

Przemysław Jeżmirski (1985) - twórca transmedialny; organizator oraz uczestnik licznych akcji i happeningów. W swych pracach często wykorzystuje elementy gotowe, nadając im nowy kontekst znaczeniowy. Jego działania wyróżnia: polifoniczność przekazywanej treści,  procesualność i często jednorazowość prowadzonych akcji. Obserwator, dokumentalista i komentator rzeczywistości; stawia pytania dotyczące współczesnych zjawisk z pogranicza sztuki, socjologii, filozofii i kultury masowej.  
Asolwent organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej (2010) oraz kulturoznawstwa (2011) na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W 2016 r. obronił dyplom w katowickiej Akademii Sztuk Pięknych. W latach 2014-2015 uczęszczał do Akademie der bildenden Künste w Wiedniu w ramach programów Erasmus i CEEPUS. Od 2019 r doktor sztuki. Na co dzień, prócz projektów indywidualnych, współptworzy grafiki, animacje i elementy scengorafii / rekwizyty do produkcji filmowych, telewizyjnych i teatralnych. 

WYBRANE WYSTAWY I DZIAŁANIA:


2020

Re- animacje | wystawa zbiorowa on-line | kurator: Ryszard Ługowski | Galeria XX1, Warszawa.
Gdzie są konfitury? | wystawa zbiorowa | kurator: Bartek Buczek | BWA Zielona Góra.

2019

Eksperymenty poznawcze bliskiego otoczenia, ułożone w kolejności alfabetycznej | wystawa indywidualna | kurator: Andrzej Tobis | Galeria Szara, Katowice.
Paadmaan Video Event | festiwal video-artu | 30th Tir St, Teheran.

2018

Międzynarodowy Konkurs na Intermedialne Dzieło Sztuki | wystawa finalistów konkursu | Galeria Opcja, Kraków. 
Spaces - Body | wystawa zbiorowa w ramach Surface Festival | kuratorzy: Luca Curci, Andrea Chinellato | The Room - Contemporary Art Space / Palazzo Ca’ Zanardi, Wenecja.
Interes | akcja happeningowa Galerii Potencja | WGW Warszawa.
Beyond Words | wystawa zbiorowa w ramach International Multidisciplinary Art Event | kuratorka: Liliana Orbach | Artspace TLV, Tel Awiw. 
Zazieleniła się sztuczna trawa | wystawa zbiorowa | kuratorki: Joanna Terpińska, Anna Gil | FOCA Festival - Dolne Młyny, Kraków. 
Chcę, abyś podczas wizyty u znajomych chwycił mnie za rękę i zabrał do innego pokoju, bo czujesz, że już nie możesz wytrzymać i musisz kochać się ze mną tu i teraz. Chcę powstrzymywać jęki, próbować być cicho, bo ktoś nas może usłyszeć. | wystawa indywidualna | kurator: Andrzej Tobis | Rondo Sztuki - Galeria +, Katowice.

2017

Światy równoległe | wystawa zbiorowa | kurator: Mateusz Kozieradzki | CSW, Toruń.
Skala szarości | performance z Szymonem dobosikiem w ramach Międzynarodowego Festiwalu Sztuki “Interakcje” | kuratorka: Gisela Hochuli | Galeria Działań, Warszawa.

2016

Transfer_lęki | performance + instalacja interaktywna, w duecie z Jackiem Niepsujewiczem. Performance był ruchową interpretacją do wystawy prac Ericha Lessinnga / instalacja pokazana została w ramach odbywającej się nastepnie wystawy Young Photographers 2016 | kuratorka: Caroline Lutz | Galeria Fine Art Galerie, Traismauer. 
Moje ciało jest moim wydarzeniem | performance w ramach obrony pracy dyplomowej | pracownia Andrzeja Tobisa | ASP Katowice.*

* Akcja powielona i rozwinięta dwukrotnie: podczas wystawy dyplomantów w Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach oraz podczas wystawy laureata na najlepszy dyplom artystyczny w dziedzinie sztuk wizualnych ArtNoble 2016 w Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie.

2015

Palec w oku | wystawa zbiorowa | kurator: Paweł Mendrek | Galeria Działań, Warszawa.
Kuchenne rewolucje | akcja happeningowa podczas wystawy Andrzeja Tobisa “Grzyby w filatelistyce, w malarstwie, w umyśle” | Galeria Starter, Warszawa.
Transfer | z Joanną Wydrą i Piotrem Mateuszem Wachem, w ramach festiwalu: “Klasycy i adepci polskiej sztuki performance “| kurator: Sławomir Brzoska | ASP Katowice.
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:


2020 

Laureat Konkursu dla młodych twórców kultury |  Lokata w kulturę - Katowice Miasto Ogrodów, Katowice 

2019

Stypendysta Marszałka w dziedzinie kultury | stypendium artystyczne | Urząd Marszałkowski w Katowicach.
Stypendysta Funduszu Popierania Twórczości | stypendium artystyczne | ZAiKS

2018

Finalista Międzynarodowego Konkursu na Intermedialne Dzieło Sztuki | Wydział Intermediów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. 

2016

Laureat Artnoble - nagrody za najlepszy dyplom artystyczny w dziedzinie sztuk wizualnych | Interdyscyplinarny Festiwal Sztuki | kurator: Artur Krajewski | Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie.

2014

Wyróżniony na Międzynarodowym Triennale Mediów Cyfrowych | Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny w Radomiu. 
PUBLIKACJE:


2019

Eksperymenty poznawcze bliskiego otoczenia, ułożone w kolejności alfabetycznej | zbiór 32 autorskich tekstów | wydawnictwo ASP Katowice / Galeria Szara, Katowice 2019. 
O świecie i obrazach świata. Prace magisterskie studentów ASP w Katowicach 2011-2019 vol III | publikacja zbiorowa | Folia Asademiae, ASP Katowice 2019. 

2015

Klasycy i adepci polskiej sztuki performance | publikacja zbiorowa | red. Sławomir Brzoska | Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu / ASP w Katowicach, Katowice 2015.
PEŁNE PORTFOLIO W PRZYGOTOWANIU 

Kontakt: przemyslawjezmirski@gmail.com
BIOGRAPHICAL NOTE  (for Polish scroll up)Przemysław Jeżmirski (1985) - transmedia artist; a creator of actions and performances. He often uses ready-made elements, giving them a new context of meaning. His actions are full of the polyphonic in the transmitted content, as well as the processuality and transience of the happens. An observer, documentalist and commentator on phenomena on the border of art, sociology, philosophy and mass culture.

Graduated of the organization of film and television production (2010) and cultural studies (2011) at the University of Silesia in Katowice. In 2016, he graduated the Academy of Fine Arts in Katowice. In 2014-2015 he attended the Akademie der bildenden Künste in Vienna as a member of the Erasmus and CEEPUS programs. From 2019 - Doctor of Fine Arts. On a daily basis, apart from individual projects, he co-creates graphics, animations and elements of scenery / props for film, TV and theater productions.

SELECTED EXHIBITIONS AND ACTIVITIES

2020

Re-animations | online collective exhibition | curator: Ryszard Ługowski | XX1 Gallery, Warsaw.
Where is the jam? | collective exhibition | curator: Bartek Buczek | BWA Gallery, Zielona Góra. 

2019

Cognitive experiments of the close surroundings, arranged in alphabetical order | individual exhibition | curator: Andrzej Tobis | Szara Gallery, Katowice
Paadmaan Video Event | video art festival | 30th Tir St, Tehran.

2018

International Competition for Intermedia Artwork | exhibition of the competition finalists | Opcja Gallery, Cracow.
Spaces - Body | collective exhibition as a part of the Surface Festival | curators: Luca Curci, Andrea Chinellato | The Room - Contemporary Art Space / Palazzo Ca ’Zanardi, Venice. Business | happening action of Potencja Gallery | Warsaw Gallery Weekend, Warsaw.
Beyond Words | collective exhibition as a part of the International Multidisciplinary Art Event | curator: Liliana Orbach | Artspace TLV, Tel Aviv.
Fake grass gone into green | collective exhibition | curators: Joanna Terpińska, Anna Gil | FOCA Festival - Dolne Młyny, Cracow.
I want us to be with our friends, for you to take me by the hand and take me to another room because you cannot take it anymore and you feel like right there you have to make love to me. I want to try to stay silent because there are ears that could hear us. | individual exhibition | curator: Andrzej Tobis | Rondo Sztuki Gallery - Galeria+, Katowice.

2017

Parallel worlds | collective exhibition | curator: Mateusz Kozieradzki | CSW Gallery, Toruń.
Grayscale | performance with Szymon Dobosik, as a part of the "Interactions" International Art Festival | curator: Gisela Hochuli | Galeria Działań Gallery, Warsaw.

2016

Transfer_anxieties | performance + interactive installation, in a duet with Jacek Niepsujewicz. The performance was a movement interpretation of the exhibition of Erich Lessinng photo works / the installation was shown as part of the exhibition Young Photographers 2016 | curator: Caroline Lutz | Fine Art Galerie, Traismauer.
My body is my event | performance as a diploma work | Andrzej Tobis' studio | Academy of Fine Arts in Katowice *

* The action was duplicated and developed twice: during at the exhibition of graduates at the BWA Contemporary Art Gallery in Katowice and during at the winner's exhibition for the best artistic diploma in the field of visual arts ArtNoble 2016 at the Filip de Girard Linen Museum in Żyrardów.

2015

Finger in the eye | collective exhibition | curator: Paweł Mendrek | Galeria Działań Gallery, Warsaw.
Heels Kitchen | happening action during the Andrzej Tobis exhibition "Mushrooms in philately, in painting, in the mind" | Starter Gallery, Warsaw.
Transfer | with: Joanna Wydra and Piotr Mateusz Wach, at the festival: “Classics and adepts of Polish performance art” | curator: Sławomir Brzoska | Academy of Fine Arts in Katowice.

PRIZES AND AWARDS:

2020

Laureate of the Competition for young culture creators | "Investment in culture" - Katowice Miasto Ogrodów (Katowice City of Gardens), Katowice.

2019

Marshalls scholarship holder in the field of culture | art scholarship | Silesia Marshal's Office, Katowice.
Scholarship holder of the Creative Support Fund | art scholarship | ZAiKS Authors' Association. 

2018

Finalist of the International Competition for an Intermedia Work of Art | Intermedia Department of the Academy of Fine Arts Jan Matejko in Cracow.

2016

Artnoble Prize laureate - awards for the best artistic diploma in the field of visual arts | Interdisciplinary Festival of Art | curator: Artur Krajewski |Philippe de Girard Linen Museum, Żyrardów.

2014

Special Prize at the International Digital Media Triennial | University of Technology and Humanities in Radom.


PUBLICATIONS:

2019

Cognitive experiments of close surroundings, arranged in alphabetical order | set of 32 texts | Published by the Academy of Fine Arts in Katowice /  Szara Gallery, Katowice 2019.
About the world and images of the world. Master's theses of students of the Academy of Fine Arts in Katowice 2011-2019 vol III | collective publication | Folia Asademiae, Academy of Fine Arts in Katowice 2019.

2015

Classicers and adepts of Polish performance art | collective publication | redactor: Sławomir Brzoska | University of Arts in Poznań / Academy of Fine Arts in Katowice, Katowice 2015
FULL PORTFOLIO COMING SOON

Contact: przemyslawjezmirski@gmail.com


Mark